Thông báo

Thông báo SV do cô Quỳnh Anh hướng dẫn

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo

Sinh viên do Cô Quỳnh Anh hướng dẫn cần chú ý về thời gian gặp giai đoạn cuối như sau

1. Ngày 10/05/2014 đến 12/05/2014: Chỉnh sửa lần cuối cho sinh viên

2. Ngày 12/05/2014 đến 14/05/2014: Nộp báo cáo hoàn chỉnh 3 chương cho Cô Quỳnh Anh (Kèm Đề cương chi tiết)

3. 14h00, ngày 15/05/2014 (B201): Gặp cô Quỳnh Anh, thông báo về hình thức báo cáo

Lưu ý: Sinh viên mang theo laptop, bài Power Point dự kiến của SV và bài báo cáo.

Đồng thời, mang theo Nhật ký thực tập và phiếu Nhận xét của GVHD nộp lại cho Cô Quỳnh Anh.

4. Ngày 25/05/2014: Nộp toàn bộ giấy tờ và nội dung cuốn báo cáo về Văn phòng Khoa

Trân trọng